Compare Listings

Izdajatelj pravil in upravitelj spletne strani

 1. Izdajatelj teh pravil in splošnih pogojev  ter upravitelj spletne strani www.pag.si, je podjetje Peter Gavez s.p., Vitomarci 26, 2255 Vitomarci, Slovenija, matična številka: 6547583000.

Opredelitev pojmov

 1. Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po naših spletnih straneh.
 2. Spletna stran www.pag.si je informacijski sistem, namenjen obveščanju in iskanju po bazi podatkov najrazličnejših možnih vsebin.

Namen pravil in splošnih pogojev

 1. Namen pravil in splošnih pogojev je opredeliti pravic in dolžnosti izdajatelja ter ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani www.pag.si.

Uporaba

 1. Uporaba spletne strani www.pag.si je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.

Z uporabo spletne strani www.pag.si:

 • izrecno soglašate s splošnimi pogoji uporabe
 • se obvezujete, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način.
 • odgovorni ste za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo te spletne strani.

S pristopom izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani vsebino na temo spolnosti (seks, pornografija, …), oglaševanja tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, zdravil, droge, orožja in verskih prepričanj ter drugih nezakonitih tematik. V primeru objave nedovoljenih tematik, si pridružujemo pravico do odstranitve oz. ne potrditve takih člankov brez dodatne obrazložitve.
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do te spletne strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tej spletni strani;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in spletno stranjo;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli ne zahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

Prijava

Nekateri deli te spletne strani so omejeni le za prijavljene uporabnike, člane in nečlane, ponudnike.

 1. Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletne strani popolne in točne.
 2. Strinjate se, da ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe.
 3. Z vstopom na spletno stran pag.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran www.pag.si.
 4. Z izpolnjenim in poslanim kontaktnim obrazcem (bodisi za povpraševanje o namestitvi bodisi za brezplačno e-knjigo) na naši spletni strani se strinjate, da vam smemo na vaš elektronski naslov pošiljati naša redna ali občasna elektronska obvestila oziroma druga morebitna izredna sporočila.

Varovanje osebnih podatkov

10) Peter Gavez s.p. zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

11) To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Peter Gavez s.p. se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

12) Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.

13) V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Peter Gavez s.p. opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so potrebni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Povezave na druge spletne strani

 1. Nekatere povezave s spletne strani vodijo na druge spletne strani, ki jih izdajatelj ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine.
 2. V člankih je prepovedano objavljanje povezav do drugih spletnih strani (izven domene www.pag.si), pridržujemo si pravico, da člankov ki vsebujejo zunanje povezave ne objavimo.
 3. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij.
 4.  Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravitelj in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Izključitev jamstva

 1. Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran oziroma katerokoli vsebino na njej izključno na lastno odgovornost.
 2. Vsebina in funkcionalnost spletne strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Izključitev odgovornosti

 1. V nobenem primeru izdajatelj ne bo odgovoren za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala.
 2. Izdajatelj ne odgovarja za morebitne izpade delovanja spletne strani www.pag.si, niti za posredno oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega nedelovanja strani.

Sprememba določil

 1. Izdajatelj si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

 1. Spletno stran www.pag.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletne strani www.pag.si.23a. Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Peter Gavez s.p. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.pag.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi). To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Peter Gavez s.p. prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Zasebnost in osebni podatki

 1. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla.
 2. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti izdajatelja, ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

 1. Z oddajo tega materiala in informacij podjetju Peter Gavez s.p. dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.
 2. Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti.
  Uporabniške vsebine
 3. Spletna stran www.pag.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih člankov, dogodkov ter predstavitev (v nadaljevanju uporabniške vsebine).
 4. Podjetje Peter Gavez s.p. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletni strani Otok-Krk.si.
 5. Uredništvo spletne strani www.pag.si ni odgovorno za uporabniško vsebino in si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.
 6. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, uredništvo spletne strani www.pag.si ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate.
 7. Podjetju Peter Gavez s.p. dajete stalno, ne izključno, globalno, ne licenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

Končna določba

 1. Peter Gavez s.p. in ostali avtorji vsebin, objavljenih na spletni strani www.pag.si, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.
 2. Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru, Slovenija.
 3. Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.